L’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis, és responsabilitat de la mercantil D'NAS essències a l'aire, SL, amb CIF B55668164, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca “D’NAS essències a l’aire”, atenent per a qüestions comercials i administratives a la direcció: Av. Prat de la Riba 4, bxs 3 – 43001 Tarragona.

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta Nota Legal en la versió publicada en el mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web.
Qualsevol ús d’un vincle, o accés a una Web no pròpia, és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari. “D’NAS essències a l’aire” no recomana ni garanteix cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la seva Web, ni és responsable de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús, o mal ús, d’un vincle, ni de la informació obtinguda a través d’aquest, ni de la interrupció en el servei o en l’accés, ni del ’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de “D’NAS essències a l’aire” com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web de “D’NAS essències a l’aire”.

Els continguts d’aquesta Web, tenen una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació i serveis de la nostra organització. “D’NAS essències a l’aire” ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada, poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. “D’NAS essències a l’aire” pot incorporar en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

“D’NAS essències a l’aire” declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. “D’NAS essències a l’aire” no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que “D’NAS essències a l’aire” realitzi els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En cas de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

Els continguts prestats per “D’NAS essències a l’aire” així com els continguts inclosos en la xarxa a través de les seves pàgines Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de “D’NAS essències a l’aire”.

“D’NAS essències a l’aire” és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic, entenent que autoritzen, a títol gratuït, a “D’NAS essències a l’aire” per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en qualsevol tipus de suports, digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a “D’NAS essències a l’aire”, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de “D’NAS essències a l’aire” sense el consentiment previ, exprés i per escrit de “D’NAS essències a l’aire”. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de “D’NAS essències a l’aire” sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.
Tant l’accés als websites como l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa.

Política de Privacitat

“D’NAS essències a l’aire”, és la marca comercial de “D’NAS essències a l’aire, SL”, la qual actua com a titular i gestora de continguts de la present Web. “D’NAS essències a l’aire” informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és “D’NAS essències a l’aire, SL”, amb domicili a Av. Prat de la Riba 4, bxs 3 - 43001 Tarragona, i amb la gestió del domini d’Internet HYPERLINK “https://dnasonline.com” www.dnasonline.com., inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del mail HYPERLINK “mailto: aire@dnas.cat

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits por l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que “D’NAS essències a l’aire” es reserva el dret a modificar la present nota legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites.

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal de “D’NAS essències a l’aire” que gestioni aquesta informació.

S’informa als Usuaris que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis, de recollida de dades contingudes en la present website, tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

Així mateix els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular “D’NAS essències a l’aire” podent exercir els drets pertinents reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigit a la següent direcció:

“D’NAS essències a l’aire, SL”
A L’ATENCIÓ RESPONSABLE DE SEGURETAT
Av. Prat de la Riba 4, bxs 3 – 43001 Tarragona

Tanmateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo en qualsevol moment donant-se de baixa enviant un mail a HYPERLINK “mailto: aire@dnas.cat”.
D’acord amb el que disposa la normativa vigent, “D’NAS essències a l’aire” només recull les dades estrictament necessàries amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, oferir informació i distribució dels serveis de la seva activitat i demes prestacions, així com la realització d’activitats atribuïdes per la Llei. Aquesta informació no pot ser venuda, cedida o arrendada a altres empreses.

Tanmateix, i excepte que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a “D’NAS essències a l’aire” tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, nota legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web HYPERLINK “https://dnasonline.com” www.dnasonline.com.

“D’NAS essències a l’aire”, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament les corresponents notes legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.